فرم ثبت
فرم ثبت نام
تاریخ ثبت نام :
* نام :
* نام خانوادگی :
* شماره ملی :
* شماره تلفن همراه :
* سال فارغ التحصیلی :
* رشته تحصیلی :
* مقطع تحصیلی :
* سابقه کار :
* متقاضی فعالیت در کدام شهرستان می باشید؟
نام شرکت های طرف قرارداد
نام شرکت اول : تعداد روزهای حضور:
نام شرکت دوم : تعداد روزهای حضور:
نام شرکت سوم : تعداد روزهای حضور:
نام شرکت چهارم : تعداد روزهای حضور:
نام شرکت پنجم : تعداد روزهای حضور: